top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Algemene voorwaarden Eleysa design
E-mail: info@eleysadesign.com
Website: www.eleysadesign.com

Definities

 1. Eleysa design: Eleysa design, gevestigd te Haarlem onder KvK nr. 65806603.

 2. Klant: degene met wie Eleysa design een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Eleysa design en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 1 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten

 2. en leveringen van diensten of producten door of namens Eleysa design.

 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

 5. derden uitdrukkelijk uit.

Artikel 4 - Prijzen

Alle prijzen die Eleysa design hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals

administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders

overeengekomen.

Alle prijzen die Eleysa design hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt,

kan Eleysa design te allen tijde wijzigen.

Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Eleysa design niet kon voorzien ten tijde

van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot

prijsverhogingen.

De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in

lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 5 - Monsters en modellen


Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten
ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken
dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn


Eleysa design mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag
verlangen.


De klant dient betalingen achteraf binnen na levering te hebben voldaan.


Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat Eleysa design de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
stellen.


Eleysa design behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel
een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 - Betalingen en betalingstermijn
Artikel 8 - Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Eleysa design gerechtigd de wettelijke rente van 2%
per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een
gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.


Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan Eleysa design.

De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.


Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Eleysa design zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.


In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van Eleysa design op de klant onmiddellijk opeisbaar.


Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Eleysa design, dan is hij nog steeds
verplicht de afgesproken prijs aan Eleysa design te betalen.

Artikel 9 - Recht van reclame


Zodra de klant in verzuim is, is Eleysa design gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de
onbetaalde aan de klant geleverde producten.


Eleysa design roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 

Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit
recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Eleysa design, tenzij partijen hierover andere afspraken
maken.


De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Artikel 13 - Herroepingsrecht


Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden
op voorwaarde dat:

 

 • het product niet is gebruikt

 • het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

 • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

 • het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

 • de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

 • het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van

 • vrijetijdsbesteding betreft

 • het product geen los tijdschrift of losse krant is

 • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

 • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen


De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@eleysadesign.com, indien gewenst
met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Eleysa design, www.eleysadesign.com, kan worden
gedownload.


De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te
retourneren aan Eleysa design, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Artikel 15 - Vergoeding van bezorgkosten


Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige
bestelling aan Eleysa design heeft geretourneerd, dan zal Eleysa design eventuele door de consument betaalde
verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument
terugbetalen.


De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Eleysa design voor zover de volledige bestelling wordt
geretourneerd.

Artikel 16 - Vergoeding retourkosten


Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan
komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Artikel 18 - Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 19 - Retentierecht

Eleysa design kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden,
totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Eleysa design heeft voldaan, tenzij de klant voor die
kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.


De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd
is aan Eleysa design.


Eleysa design is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het
gebruikmaken van zijn retentierecht.

Artikel 20 - Verrekening


Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Eleysa design te verrekenen
met een vordering op Eleysa design.

Artikel 21 - Eigendomsvoorbehoud

Eleysa design blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van Eleysa design op grond van wat voor met Eleysa design gesloten
overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.


Tot die tijd kan Eleysa design zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 

Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden
of anderszins bezwaren.


Indien Eleysa design een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft
Eleysa design het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Artikel 22 - Levering


Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.


Levering vindt plaats bij Eleysa design, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.


Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.


Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Eleysa design het recht om zijn
verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.


Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan
Eleysa design kan tegenwerpen.

 

Artikel 23 - Levertijd


De door Eleysa design opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht
op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan
een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Eleysa design.


Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om
de overeenkomst te ontbinden, tenzij Eleysa design niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand
kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 24 - Feitelijke levering


De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan
plaatsvinden.

Artikel 25 - Transportkosten


Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Artikel 26 - Verpakking en verzending

Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in
ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan
Eleysa design niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.


Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan
producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Eleysa design, bij gebreke waarvan Eleysa
design niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Artikel 29 - Bewaring


Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.


Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening
van de klant.

Artikel 31 - Garantie


De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e)
fabricage, constructie of materiaal.


De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen,
aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de
oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.


Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen
partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Artikel 32 - Ruilen


Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

 • ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

 • het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs) kaartjes

 • het product is nog niet gebruikt

Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de
klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

Artikel 42 - Vrijwaring


De klant vrijwaart Eleysa design tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Eleysa design
geleverde producten en/of diensten.

Artikel 43 - Klachten

 


De klant dient een door Eleysa design geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.


Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant Eleysa design daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.


Consumenten dienen Eleysa design uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de
hoogte te stellen.


De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Eleysa design in staat
is hierop adequaat te reageren.


De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Eleysa
design gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Artikel 44 - Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Eleysa design.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Eleysa design ook daadwerkelijk (tijdig)bereikt.

Artikel 45 - Hoofdelijke aansprakelijkheid klant


Als Eleysa design een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de
volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Eleysa design verschuldigd zijn.

Artikel 46 - Aansprakelijkheid Eleysa design

Eleysa design is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.


Indien Eleysa design aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.


Eleysa design is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
of schade aan derden.


Indien Eleysa design aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Artikel 47 - Vervaltermijn


Elk recht van de klant op schadevergoeding van Eleysa design vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 48 - Recht op ontbinding


De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Eleysa design toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.


Is de nakoming van de verplichtingen door Eleysa design niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding
pas plaatsvinden nadat Eleysa design in verzuim is.


Eleysa design heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Eleysa design kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.

Artikel 49 - Overmacht


In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Eleysa design in de
nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Eleysa design kan worden toegerekend in een van
de wil van Eleysa design onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de
klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet
van Eleysa design kan worden verlangd.


Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.


Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Eleysa design 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Eleysa design er weer aan kan voldoen.


Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
Eleysa design is in een overmachtsituatie geen enkele

Eleysa design is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg
van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Artikel 50 - Wijziging van de overeenkomst


Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.


Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Artikel 51 - Wijziging algemene voorwaarden


Eleysa design is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.


Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.


Grote inhoudelijke wijzigingen zal Eleysa design zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.


Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Artikel 52 - Overgang van rechten


Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van Eleysa design.


Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Artikel undefined - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid


Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.


Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat Eleysa design bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel undefined - Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Eleysa design is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.


Opgesteld op 01 juni 2023.

bottom of page